Leeswijzer programma's

Programmakaart structuur
De voortgang op de beleidsinhoudelijke activiteiten worden evenals de financiële afwijkingen gerapporteerd op programmaniveau. Bij elk van de acht beleidsprogramma's wordt ingegaan op de vraag wat we willen bereiken met dit programma, zoals reeds is vastgesteld in de Begroting 2019.

Voortgang op beleid
Onder het onderdeel 'Voortgang op beleid' is per beleidsprogramma een overzicht met de doelstellingen en bijbehorende activiteiten te vinden. Ten aanzien van de activiteiten laten we zien of deze op schema liggen, een afwijking kennen of zijn bijgesteld (zie onderstaande symbolen). In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking of bijstelling.

De symbolen die gebruikt worden om de beleidsvoortgang op de activiteiten aan te geven:

    op schema: wordt volledig of bijna volledig gerealiseerd, wordt niet verder toegelicht.

    afwijking: we verwachten na bijsturing nog de activiteit of doelstelling te halen.

    bijstelling: activiteit is voor minder dan de helft gerealiseerd en wordt aangepast of vervalt of er is extra budget nodig (begrotingswijziging).

Indicatoren
Naast de beleidsvoortgang wordt bij elk beleidsprogramma ook een overzicht gepresenteerd met (nieuwe) indicatoren die op het programma betrekking hebben. Deze indicatoren zijn, conform het besluit van de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022, herzien en voor het eerst in deze Bestuursrapportage opgenomen (in het vervolg steeds alleen in de begroting en jaarstukken). Met de herziening wordt het verantwoorden en sturen op hoofdlijnen gestimuleerd, minder indicatoren (ten opzichte van de vorige periode) die meer verantwoordingsinformatie geven en zorgen voor focus. Elk programma kent een set basis indicatoren en een set aanvullende indicatoren met een lokale component. De "basis" komt voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dit is een vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Deze basis BBV-indicatoren zijn onderverdeeld naar taakvelden, er is een koppeling gemaakt tussen de taakvelden en de beleidsprogramma's waar deze een logische link vormen. Een totaal overzicht van de 34 BBV-indicatoren treft u tevens ook aan onder bijlage 3 van deze Bestuursrapportage.

Naast de basis indicatoren kent elk programma ook een aantal aanvullende indicatoren. Deze indicatoren hebben een duidelijke link met de doelstellingen van het programma en bieden informatie die niet gemeten wordt met hulp van de basis BBV-indicatoren. Aan deze aanvullende indicatoren zijn - anders dan bij de basis BBV-indicatoren - ook streefwaarden gekoppeld. Afhankelijk van de indicator en de doelstellingen zijn deze streefwaarden uitgedrukt in een kwantitatief cijfer of in een beweging die we samen willen maken; hoger of lager dan de huidige waarde.

Financiële afwijkingen
De financiële afwijkingen worden ook per programma toegelicht. Hiervoor wordt dezelfde bondige schrijfstijl toegepast die ook bij de jaarrekening wordt gehanteerd. De bedragen in tabellen met financiële afwijkingen zijn weergegeven per eenheid van € 1.000 waarbij een (-/-) een nadeel betekent en een (+) een voordeel.

Bij de afwijkingen die in de financiële tabellen zijn opgenomen, is aangegeven welke bijsturing en beheersing heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt tevens aangegeven of de afwijkingen incidenteel of structureel van aard zijn. Incidentele afwijkingen (I) hebben alleen betrekking op 2019, structurele afwijkingen (S) hebben meerjarig effect en structurele afwijkingen waarvan het financiële effect reeds in de Begroting 2020 is verwerkt, zijn aangeduid met een S*.

Een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen op programmaniveau is als bijlage 1 opgenomen. Deze bijlage verstrekt op programmaniveau overzicht van de actuele begroting inclusief alle wijzigingen tot de Bestuursrapportage 2019, de wijzigingen conform deze Bestuursrapportage en het resultaat na vaststelling van de Bestuursrapportage 2019.