Beleidsinhoudelijk resultaat

Handen uit de mouwen! is de titel onder de Begroting 2019, halverwege dit jaar blijkt deze titel meer dan passend. In de afgelopen periode hebben we met elkaar, bestuur én in de ambtelijke organisatie, laten zien dat we de schouders eronder willen zetten en het tempo op kunnen schroeven om de gestelde doelstellingen in deze bestuursperiode te realiseren. Dit alles met oog op de stad die we in 2030 willen zijn: een groene, levendige stad met circa 140.000 veerkrachtige inwoners met een hoger welvaartsniveau en die sociaaleconomisch in balans is. Hiervoor staat veel in de steigers, soms al letterlijk zichtbaar in de stad: bijvoorbeeld bij de aanleg van het warmtenet en de woning- en bereikbaarheidsopgave, en worden voorbereidingen getroffen: zo vinden bijvoorbeeld gesprekken plaats ten aanzien van een nieuw lokaal WMO-beleidsplan en wordt hard gewerkt aan de baanambitie en het realiseren van hoger onderwijs in Dordrecht.

In deze bestuursrapportage wordt de voortgang gepresenteerd op de doelen die in de Begroting 2019 zijn gesteld. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de activiteiten die al gerealiseerd of in voorbereiding zijn. Bij elk van de acht beleidsinhoudelijke programma's wordt dan ook afzonderlijk ingegaan op de beleidsvoortgang, gevolgd door een overzicht van de activiteiten die worden ondernomen om de doelstellingen te realiseren. Een blik over al deze activiteiten leert dat meer dan 80% volgens planning verloopt. Onontkomelijk zijn er ook enkele activiteiten die, omwille van hernieuwde inzichten of veranderende omstandigheden, niet volgens de oorspronkelijke planning verlopen en daarom zijn bijgesteld.