Overzicht verbonden partijen

Dordrecht participeert momenteel in 17 verbonden partijen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, et cetera) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). Onderstaand ziet u de verbonden partijen van de gemeente Dordrecht, waar ze gevestigd zijn en wat voor soort verbonden partij (GR, N.V., B.V., stichting of coöperatie) ze zijn.

Tevens ziet u in welke programma's de rol van de verbonden partij tot uitdrukking komt en welke risicokwalificatie (hoog - rood, middel - geel of laag - groen) de verbonden partij heeft. Het risico profiel is een mix van bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang en hoeveel risico er wordt gelopen. Hoe hoger het risico, hoe meer aandacht qua sturing we voor een verbonden partij hebben.

Een rood risico betekent niet per se dat het slecht gaat met de verbonden partij. Het kan ook betekenen dat het financieel belang van Dordrecht in de partij groot is (> € 5 miljoen) en/of dat de verbonden partij maximaal bijdraagt aan het realiseren van onze doelstellingen. Dan kan een kleine (procentuele of beleidsmatige) afwijking al grote impact hebben op het bereiken van de Dordtse doelen of de Dordtse begroting. Want als bijvoorbeeld de omstandigheden aan verandering onderhevig zijn (rijksbeleid, klantaantallen, mogelijke bestuurlijke besluitvorming), dan heeft dat meteen gevolgen voor ons beleid of onze bijdrage. Dus zelfs al functioneert de verbonden partij goed, dan nog classificeren we het risico hoog vanwege de (mogelijke) impact. Bijgevolg zullen we (de ontwikkelingen bij) deze verbonden partij goed monitoren en waar nodig bijsturen.

We spreken van een laag oftewel groen risico als bijvoorbeeld sprake is van een combinatie van de volgende factoren:

  • de gemeentelijke bijdrage of het aandeel in de verbonden partij is laag is.
  • de verbonden partij is meer een uitvoeringsorganisatie dan dat sprake is van strategisch/politiek gevoelig beleid.
  • de verbonden partij is in staat om financieel bij te sturen.
  • er zijn duidelijke prestatie afspraken c.q. te realiseren doelen.
  • Dordrecht is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur of aandeelhouderscommissie.

In dat geval kunnen we spreken van een meer beheersmatige sturing op afstand.

Zit het tussen een hoog en laag in, dan is sprake van een gemiddeld risico (classificatie geel). Bijvoorbeeld als onze bijdrage verhoudingsgewijs laag is/de financiële impact van afwijkingen niet groot is, maar de verbonden partij het op zich wel financieel moeilijk heeft.

Naam verbonden partij

Vestigingsplaats

Soort

Risico classificatie

Verbonden aan programma

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)

Dordrecht

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Financiën

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

Dordrecht

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

6. Gezond & Levendig Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

Dordrecht

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

Dordrecht

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht

2. Leefbaar & Veilig Dordrecht

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Dordrecht

GR

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Dordrecht

GR

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

Dordrecht

GR

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

's-Hertogenbosch

GR

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

6. Gezond & Levendig Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

Rotterdam

B.V.

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Merwedelingelijn Beheer B.V.

Gorinchem

B.V.

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

Dordrecht

N.V.

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Eneco Groep N.V.

Rotterdam

N.V.

Financiën

Stedin Holding N.V.

Rotterdam

N.V.

Financiën

BNG Bank N.V.

Den Haag

N.V.

Financiën

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Dordrecht

Stichting

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Financiën

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Dordrecht

Coöperatie

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Dordrecht

Coöperatie

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht