Naar de jaarrekening

De Bestuursrapportage laat een financiële prognose zien die is gebaseerd op de eerste zes maanden en geeft een doorkijk naar de resterende maanden van het lopende begrotingsjaar. Van een aantal onderwerpen is nog niet geheel zeker of ze in 2019 een afwijking zullen laten zien. Daarom zijn deze ‘risico’s en onzekerheden’ nog niet in de financiële prognose van deze Bestuursrapportage verwerkt.

Op dit moment kunnen onder andere de volgende onderwerpen het eindresultaat bij de Jaarrekening 2019 nog beïnvloeden.

Grondbedrijf
Afwijkingen op de prognoses van de grondexploitaties voor de jaarschijf 2019 worden met ingang van 2019 verwerkt in de laatste verzamelwijziging. In principe hebben deze afwijkingen alleen effect op de balanspositie (inclusief de reserve grondbedrijf).

Huur ondergrond busstation
Als eigenaar van de grond onder het busstation bij station Dordrecht, brengt NS Vastgoed huur in rekening bij de gemeente. Tot en met 2018 werden deze kosten door belast richting de concessiehouder (destijds Arriva). In de nieuwe openbaar vervoerconcessie is door de provincie Zuid-Holland besloten dit onderdeel niet op te nemen. Dit betekent dat de gemeente deze huurkosten niet meer kan door belasten aan de nieuwe concessiehouder (Qbuzz). De gemeente is in overleg met de grondeigenaar NS Vastgoed om de huurkosten naar beneden bij te stellen.  

Gevolgen openbaar vervoer concessie
Met ingang van december 2019 is de nieuwe Openbaar Vervoer Concessie ingegaan. Een nieuwe concessie leidt tot nieuwe voorzieningen en benodigde aanpassingen in de openbare ruimte, waarvan een deel worden aangelegd door/op kosten van de provincie Zuid-Holland. Voor bepaalde onderdelen dient de gemeente echter als wegbeheerder zelf zorg te dragen. Mogelijk nemen de kosten voor dit gemeentelijke deel in 2019 (of latere jaren ) toe, als gevolg van wijzigingen in de invulling van deze concessie door nieuwe inzichten van vervoerder Qbuzz of door de lokale en regionale ambities in het licht van de Groeiagenda.

Onderwijshuisvesting
De afspraken met de Belastingdienst over de fiscale aspecten rond de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting zijn nog niet definitief gemaakt. De planning is hierdoor uitgelopen. We hopen dit traject op korte termijn te kunnen afronden, waardoor we de doordecentralisatie in de tweede helft 2019 kunnen implementeren.

Vennootschapsbelasting
De Belastingdienst beoordeelt op dit moment de eerste aangifte VPB van de gemeente Dordrecht, over het boekjaar 2016. De Belastingdienst heeft een aantal vragen gesteld over de gekozen standpunten en onderbouwing van de aangifte. Deze vragen spitsen zich vooral toe op "het zich ontdoen van restafval tegen een positieve opbrengst" en "het beschikbaar stellen van de openbare ruimte voor het maken van reclame tegen een vergoeding". Landelijk staan beide punten ter discussie. De opbrengsten die de gemeente Dordrecht hiermee binnen haalt zijn beperkt van omvang, waardoor het financiële risico van een potentiële belastingaanslag (25% van de opbrengst) laag is. Wij wachten het standpunt van de Belastingdienst af en gaan indien nodig hierover in gesprek.