Financieel resultaat

Het financiële resultaat van de Bestuursrapportage 2019 bedraagt € 1.504.000 positief, waarmee de bijgestelde Begroting 2019 op een begrotingsoverschot van € 1.805.000 uitkomt. In onderstaande tabel is dit weergegeven:

Bedragen × € 1.000

Eindsaldo Begroting 2019

508

Amendement Stijging afvalstoffenheffing

-207

Bestuursrapportage 2019

lasten

baten

reserves

saldo

Autonoom

2.690

767

0

3.457

Afwijkingen

Intern

-1.223

0

415

-808

Verbonden Partijen

-5.404

4.259

0

-1.145

Totaal Bestuursrapportage 2019

1.504

Geactualiseerde Begroting 2019

1.805

-/- betreft een nadeel

We stellen voor het saldo van deze Bestuursrapportage 2019, conform staand beleid, toe te voegen aan het huidige begrote (positieve) resultaat. Dit saldo zal, behoudens verschillen tussen 'begroot en realisatie' aan het einde van het jaar, beschikbaar zijn voor resultaatbestemming en daarmee in beginsel worden verrekend met de Algemene Reserve.

Het positieve resultaat wordt voor een deel veroorzaakt door incidentele meevallers. De kans op meevallers (zoals dividend en rente) neemt af, door bijvoorbeeld de voorgenomen verkoop van Eneco.

Grootste financiële afwijkingen
In de onderstaande tabel zijn de tien grootste financiële afwijkingen weergegeven. In het onderdeel programma's zijn alle financiële afwijkingen per programma toegelicht.

Bedragen × € 1.000

Categorie

Afwijking

I/S/S*

Saldo

Verbonden partijen

Uitgaven jeugdzorg groeien

S*/S

-4.041

Verbonden partijen

Noordoevers valt mee

I

3.294

Autonoom

Meicirculaire 2019 (Algemene Dekkingsmiddelen)

S

2.145

Verbonden partijen

Hogere kosten SDD

I

-1.300

Autonoom

Dividenden vallen mee

I/S

759

Autonoom

Rentelasten vallen mee

I

750

Autonoom

Gemeentefonds - Decembercirculaire/stelposten vallen vrij

I

690

Autonoom

Verwachte cao gemeenteambtenaren valt tegen

S*

-500

Verbonden partijen

Activiteiten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid nemen toe

I

500

-/- betreft een nadeel

Een nadere toelichting op deze (en alle overige) afwijkingen is te vinden bij de financiële afwijking per programma.

Investeringskredieten
Een aantal investeringsprojecten kan niet uitgevoerd worden binnen het hiervoor beschikbaar gestelde krediet. Het betreft een zestal kredieten, met een totale overschrijding van ongeveer € 5 miljoen. Voor de landbouwweg en het rioolprogramma kunnen de lasten die voortvloeien uit de extra beschikbaar te stellen kredieten binnen de begroting worden gedekt. De extra kosten PFOA bij het project Nieuwe Dordtse Biesbosch leiden tot een incidentele exploitatielast in 2019, die verwerkt is binnen het programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht. De andere drie projecten (twee kademuren en project Merwedestraat) leiden tot extra kapitaallasten, die in de Begroting 2020 van dekking moeten worden voorzien.

Naast extra uitgaven is ook sprake van een onderbesteding van ongeveer € 12 miljoen. Dit betreft projecten die dit jaar niet meer (geheel) uitgevoerd kunnen worden en doorschuiven naar 2020. Het betreft een eerste inschatting, de definitieve kredietverschuivingen worden verwerkt bij verzamelwijziging. Deze verschuiving leidt tot incidenteel lagere kapitaallasten in 2020.

Zie voor meer informatie het onderdeel investeringskredieten in deze Bestuursrapportage.