Beleidsinformatie verbonden partijen

BNG Bank N.V.

BNG Bank N.V.

BNG Bank N.V.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.bngbank.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf (aandeelhouderschap)

Deelnemers

Het Rijk en Nederlandse gemeenten.

Openbaar of gemeentelijk belang

De BNG is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank nog steeds essentieel voor de publieke taak, maar de gemeente heeft ook alternatieve financieringsmogelijkheden.
Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.

Relevante beleidsinformatie

Het dividendbeleid is in 2019 herzien, in de zin van een hogere pay-out, hetgeen voor de gemeente tot een (structurele) meevaller zal leiden. In ons boekjaar 2019 betekent het een meevaller van bijna 4 ton.

Risico's

Hoewel de bank wel een aantal prognoses doet voor 2019 voor wat betreft te verstrekken leningen en reguliere bedrijfslasten, doet ze vanwege de onvoorspelbaarheid van de financiële markten/rente al jaren geen voorspelling omtrent het te verwachten resultaat. De balansgegevens over 2017 zijn voor het vergelijk, in verband met invoering IFRS 9, aangepast en eigenlijk van 1-1-2018 in plaats van 31-12-2017.