Beleidsinformatie verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

http://www.kiltunnel.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

  • Dhr. M.D. Burggraaf, Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
  • Dhr. R. van der Linden, Lid Algemeen Bestuur

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht en Hoeksche Waard.

Openbaar of gemeentelijk belang

Het Wegschap heeft tot taak het beheren en exploiteren van een niet-openbare toltunnel onder de Dordtse Kil tussen Dordrecht en 's Gravendeel, inclusief de daarbij behorende wegen, gebouwen en het tolplein.
Daarbij hoort ook het bevorderen van het gebruik van de tunnel en het heffen van tolgelden tegen zodanige tarieven dat een rendabele exploitatie is gewaarborgd. Hierbij dient de veiligheid, zoals ook voorgeschreven in wet- en regelgeving, van de weggebruiker en de medewerkers altijd te zijn geborgd.  

Relevante beleidsinformatie

  • De voorbereidingen worden getroffen voor het groot onderhoud/renovatie van de tunnel in de periode 2020-2022.
  • In het financieringsplan van deze renovatie is rekening gehouden met een verlaging van de bijdrage van de garanten in 2020 naar € 400.000 en vanaf 2021 structureel naar € 50.000.

Risico's

  • Met de Belastingdienst is een vaststellingsovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat het Wegschap tot 2020 geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft in te dienen.