Beleidsinformatie verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Onderdelen

 • Drechtwerk/Drechtstedenactief
 • WerXaam B.V.
 • Assembly partner B.V.
 • Drechtwerk Diversiteit B.V.
 • Drechtwerk Groen B.V.
 • Drechtwerk FrisFacilitair B.V.

Website

https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Openbaar of gemeentelijk belang

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen.

Relevante beleidsinformatie

Voortzetting intensivering samenwerking Drechtwerk en de GR Drechtsteden, onderdeel Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

Risico's

 • Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke bijdrage.
 • Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten.
 • Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaken tekorten.
 • Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere personeelslasten.
 • Onvoorziene maatregelen voor de huisvesting kunnen impact hebben op het exploitatieresultaat.