Beleidsinformatie verbonden partijen

Holding Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden N.V.

Holding Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden N.V.

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

Onderdelen

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden groep bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital B.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Capital Beheer B.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Projecten C.V.
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Kil III C.V.

We geven onderstaand de informatie van de holding aan.

Website

https://www.rom-d.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf vertegenwoordigd Dordrecht rechtstreeks in de ROM-D Capital B.V en de overige onderdelen van de ROM-D.

Deelnemers

De provincie Zuid-Holland, de BNG Gebiedsontwikkeling en de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.

Openbaar of gemeentelijk belang

De hoofddoelstelling van de Regionale Ontwikkelings Maatschappij Drechtsteden (ROM-D) is het versterken en uitbouwen van de regionale economie. De CV's ontwikkelen terreinen, Capital dient voornamelijk als financier, naast BNG bank.
Dordrecht draagt een financieel belang van 29,73% in de Capital B.V. en een direct belang van 7,4% in Kil III C.V. Daarnaast heeft Dordrecht een belang van 69,0% in de Holding N.V.
Het financiële en inhoudelijke belang voor Dordrecht zelf zit vooral in Kil III CV.

Relevante beleidsinformatie

 • De aandeelhoudersvergadering heeft een drietal nieuwe projecten goedgekeurd voor uitvoering, te weten het project verplaatsing Dolderman, het project Veerweg te Hendrik-Ido-Ambacht en stemden aandeelhouders in met een niet-risicodragende rol van ROM-D in het project Nedstaal. Tot slot zijn er ook nieuwe verzoeken voor betrokkenheid van de ROM-D binnen gekomen die in 2019 verder worden besproken. Dit betreft onder meer een verzoek van het Havenbedrijf om medewerking te verlenen aan de beoogde bedrijfsverplaatsing binnen Dordrecht, een onderzoek naar de mogelijkheden tot aankoop van het Citadelterrein te Hendrik-Ido-Ambacht en een verzoek van de gemeente Zwijndrecht om namens hen de onderhandelingen te voeren voor de herontwikkeling en uitgifte van het voormalige Loveld-terrein.
 • Aandeelhouders oriënteren zich op mogelijke nieuwe projecten, die door ROM-D uitgevoerd kunnen gaan worden, maar dit blijkt niet eenvoudig.
 • De BNG treedt uit als aandeelhouder. Dit is reeds naar de raad bericht, echter de daadwerkelijke exit vindt pas medio 2019 plaats.

Over de belangrijkste elementen uit het ROM-D construct volgt hierbij een overzicht ultimo 2018 in euro's (nog zonder finale controleverklaring; zie voor de reden de tekst onder risico's):

 • Capital BV
  Liquiditeiten: € 7,8 miljoen.
  Resultaat 2017: -/- € 236.000 (negatief).
 • Kil III CV
  Resultaat 2017: € 609.000 (batig).
  Vreemd vermogen: € 9,1 miljoen.
  Saldo reserves: € 1.539.000 exclusief resultaat 2017.
  Onderhanden werk: € 18,1 miljoen.
 • Projecten CV
  Resultaat 2017: -/- € 525.000 (negatief onder andere door verliesvoorzieningen Citadel- en Genie terrein en Het Plaatje Sliedrecht).
  Algemene reserve: -/- € 945.000 (negatief exclusief resultaat 2017).
  Vreemd vermogen: € 2,4 miljoen.
  Onderhanden werk: € 2,8 miljoen.

Risico's

 • De risicoclassificatie "hoog" is vooral van toepassing op de projecten-CV vanwege een jaarlijks nog steeds toenemende, negatieve algemene reserve en het momenteel nog ontbreken van een voldoende concreet ontwikkelingsperspectief, waarbij de financiële positie van die CV wordt verbeterd. Dit vormt tevens een latente bedreiging voor de waarde van het aandelenkapitaal dat door Capital is verstrekt (€ 3,9 miljoen). Kil III heeft naast een winstreserve echter ook een negatieve algemene reserve. Deze wordt in de komende jaren omgebogen naar ten minste nul door middel van grondverkopen. De reserve is nu vooral "op papier" omdat de liquiditeitspositie nu geen ruimte biedt voor uitkering en het project bovendien niet voltooid is. De aandeelhouders zijn niet voornemens om winst uit te laten keren.