Beleidsinformatie verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

Onderdelen

 • Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ)
 • Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV)
 • Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht

 • Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
 • Dhr. P.J. Heijkoop, lid van Algemeen Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Openbaar of gemeentelijk belang

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp.

Relevante beleidsinformatie

 • Bij de dienst Gezondheid & Jeugd/jeugdgezondheidszorg (DGJ/JGZ) spelen vier ontwikkelingen een rol:
  • met ingang van 1 januari 2020 eindigt de huidige 'uitvoeringsovereenkomst regionaal basispakket JGZ, gemeenschappelijke regeling Regio Zuid-Holland-Zuid 2018-2019'. In het eerste half jaar van 2019 heeft de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden en voor het zomerreces wordt bekend gemaakt welke partij de JGZ gaat uitvoeren vanaf 2020.
  • aanvullende lokale afspraken tussen gemeenten en JGZ zijn niet opgenomen, wij maken deze zelf met Careyn en/of andere aanbieders. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld opvoedondersteuning, VVE, voorzorg en prezorg. Ook de lokale aansluiting op sociale wijkteams en bijvoorbeeld het onderwijs is geen onderdeel van het regionaal basispakket, maar lokaal maatwerk. Dit geeft de ruimte om op de lokaal ingeslagen weg door te gaan.
  • gemeenten voeren een beleidsontwikkelingsproces voor de totstandkoming van de lokale nota's publieke gezondheid en programma's publieke gezondheid 2020-2023, waarbij de GGD een ondersteunende en adviserende rol vervult. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de programmaonderdelen die worden uitgevoerd door de GGD.
  • de DG&J stelt een Meerjarenbeleidsplan op voor de periode 2020-2023. Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan geeft richting aan de taakinvulling en ambities van de DG&J en geeft inzicht in voor de DG&J relevante ontwikkelingen.
 • Bij de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) heeft de focus op financiële sturing, als gevolg van bezuinigingen en een toegenomen instroom, de noodzakelijke transformatie in de weg heeft gestaan. In het meerjarenperspectief van de GRDG&J staat aangegeven hoe de focus wordt verlegd. Samenwerking tussen SOJ, SDD, gemeenten en aanbieders en het versterken van de zogenoemde voorkant ('de beweging naar voor') zijn hiervoor essentieel. Een en ander moet worden toegelicht in een zogenaamde 'omdenknotitie'. Dit proces, en de genoemde samenwerking verlopen echter moeizaam en in combinatie met 'de beweging naar voren' leidt dit tot gesprekken in de regio over hoe een en ander beter te organiseren om de benodigde slagen te kunnen maken. In dit kader is ook de lokale taskforce jeugd gestart, die aan het einde van het jaar haar bevindingen zal presenteren.
 • Medio juni 2019 spreekt het dagelijks bestuur van de GR DG&J over de eerste bestuursrapportage van 2019, waarin een regionale budgetstijging voor het lopende jaar van ruim € 10 miljoen wordt geprognosticeerd.

Risico's

 • Geen (kosten-) effectieve transformatie bij Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid ZHZ.
 • Toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ.
 • Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.
 • Onvoldoende weerstandvermogen bij 'dochter' dienst Gezondheid & Jeugd om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen.
 • Stijging (beheers)kosten nieuwe meldkamer.
 • Geen realisatie norm aanrijtijden ambulances.
 • Onvoldoende gekwalificeerd personeel.
 • Invoering nieuwe Wet ambulancezorg; naar verwachting per 1 januari 2021.
 • Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp.
 • Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp.
 • Buitenproportionele toename van de vraag naar jeugdhulp.
 • Te lang gecontinueerde zorg door aanbieders jeugdhulp.