Beleidsinformatie verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD)

Onderdelen

 • Bureau Drechtsteden, beleid en staf, regiogriffie en CIO (BD)
 • Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)
 • Servicecentrum Drechtsteden (SCD)
 • Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD)
 • Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)
 • Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD)

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht

 • Raadsleden in Drechtraad
 • Dhr. A.W. Kolff, voorzitter Drechtraad en Drechtstedenbestuur
 • Dhr. P.J. Heijkoop, lid Drechtstedenbestuur
 • Dhr. M.D. Burggraaf, lid Drechtstedenbestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam.

Openbaar of gemeentelijk belang

De GRD heeft tot doel draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Hiertoe behartigt de GRD de gemeenschappelijke regionale belangen op de terreinen (a) economie en bereikbaarheid, (b) fysiek, (c) sociaal, (d) bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid, (e) staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering en (f) beleidsonderzoek. Daarnaast heeft de GRD als doelstelling om zorg te dragen voor de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de WOZ.

Relevante beleidsinformatie

 • Er is nog steeds sprake van een tekort op de bijstand. De rijksbudgetten (onder andere BUIG) zijn, hoewel in 2019 hoger dan in 2018, nog onvoldoende om alle uitgaven te bekostigen. Daar komt bij dat het macrobudget BUIG onlangs neerwaarts is bijgesteld. Anderzijds kan wel gemeld worden dat het tekort daalt door een dalend klantenaantal (met uitzondering van statushouders en bewindvoering). Zo is de verwachting van de ontwikkeling van het aantal uitkeringsklanten gunstiger dan de CPB raming.
 • Vanwege de overheveling van de integratie uitkeringen Sociaal domein naar de algemene uitkering zijn de rijksbudgetten niet meer leidend en is een begroting opgesteld op basis van kosteninschatting bij ongewijzigd beleid. De ontwikkelingen en dreigende tekorten in het sociaal domein zijn zowel beleidsmatig als financieel een aandachtspunt. Gelet op het beeld dat in de begroting 2020 (meerjarig) wordt geschetst hebben de gemeenten en GRD een taskforce ingesteld. Dit om vanuit een brede beschouwing ambitie, inhoud en geld met elkaar te verbinden en zo te zorgen voor een overzicht waarin blijkt welke keuzes mogelijk zijn om de kosten terug te dringen qua beleidsaanpassing en het effect op het meerjarenperspectief.
 • In 2019 wordt nieuw beleid opgesteld op het gebied van de WMO en participatie. Hier wordt intensief op samengewerkt door de SDD en de afzonderlijke gemeenten. De mogelijkheid bestaat dat vanaf medio 2019 een deel van de participatieplekken die nu bij de SDD zijn georganiseerd vanuit de afzonderlijke gemeenten worden georganiseerd. Dit zou betekenen dat deze taak deels verdwijnt bij de SDD.
 • De gemeenten buigen zich momenteel over de uitwerking van het advies van de commissie Deetman. De vorming van meervoudig lokale bestuurlijke werkgroepen op het ruimtelijk economische terrein (Groeiagenda) zal effect hebben op de taken van de GRD.
 • De gemeente Dordrecht treft in samenwerking met GBD en een afvaardiging van ondernemers voorbereidingen die ertoe moeten leiden dat met ingang van 2020 toeristenbelasting wordt geïnd.

Risico's

 • Het gebruik van het Persoonlijk Minimabudget (PMB) blijft toenemen, de stijging van rond de 10% wordt gecompenseerd door daling van het verzekerdengebruik van de collectieve zorgverzekering.
 • De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen. Dit is het gevolg van dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. Hier boven op komen de risico's van een nieuwe cao voor huishoudelijke hulpen of het abonnementstarief.
 • De kosten bewindvoering blijven stijgen (nu 22% stijging ten opzichte van vorig jaar).
 • Het weerstandsvermogen van de GRD is minimaal. Want in 2017 en 2018 zijn de meeste van de toen nog aanwezige reserves aan de gemeenten uitgekeerd vanwege de toetreding van Hardinxveld-Giessendam en de gedachtelijn om bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben.