Beleidsinformatie verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Gevudo

Gemeenschappelijke regeling Gevudo

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

Onderdelen

Via Gevudo participeert Dordrecht in de NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC). Gezien het belang presenteren we hier ook informatie van HVC.

Website

https://www.hvcgroep.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

  • Gevudo: Dhr. M.D. Burggraaf, vice-voorzitter Algemeen Bestuur
  • Gevudo: Dhr. H. van der Linden, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
  • HVC: Dhr. M.D. Burggraaf, vertegenwoordiger namens Gevudo

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht. De NV Huisvuilcentrale Noord-Holland is eigendom van 45 gemeenten en 6 waterschappen uit 4 provincies.

Openbaar of gemeentelijk belang

Het doel van Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo): het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in de NV HVC, in de ruimste zin des woords, en het daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC.
Het hoofddoel van HVC is: ten algemenen nutte werkzaam zijn op het gebied van het afvalbeheer en de daarmee verbonden opwekking van elektriciteit, benutting van overige vrijgekomen warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten; deels met inschakeling van derden.

Relevante beleidsinformatie

Bij Gevudo:

  • Binnen Gevudo zelf zijn er geen bijzonderheden. In 2019 vinden een aantal gemeentelijke herindelingen plaats. Echter geen van de gemeenten treedt uit.

Bij HVC:

  • Uit het jaarverslag 2017 bleek dat ondanks het batige resultaat HVC een boekverlies van ruim 13 miljoen op energieactiviteiten van een deelneming heeft moeten incasseren. Gemeenten waren hierover niet van tevoren via vergaderstukken geïnformeerd. De duurzame energieambities van HVC blijven onverminderd hoog. Gevudo heeft HVC opgeroepen om meer focus te leggen in haar activiteitenrange en ook aan te geven hoeveel ze waarin wil investeren. Inmiddels is een bestuurlijke klankbordgroep door HVC opgericht onder voorzitterschap van wethouder Burggraaf.
  • Gevudo heeft daarnaast HVC verzocht om na te denken over een manier waarop aandeelhouders, waaronder Gevudo, betere informatie krijgen over wat er in de deelnemingen van HVC gebeurt. Het voorbeeld van de tegenvaller in energie-activiteiten onderstreept dit nog eens. Dat betekent overigens niet dat Gevudo hierover vervolgens uitgebreid kan/mag rapporteren, omdat daarmee mogelijk ook belangen van partners in het geding kunnen zijn, maar het kan voor Gevudo zelf het inzicht in risico's en de resultaten van HVC verbeteren.
  • Tot slot is door Gevudo naar HVC ongenoegen geuit over de verwerking van zogenaamd PMD afval, waarbij grote hoeveelheden naar mening van de deelnemers te makkelijk worden afgekeurd. HVC wentelt te makkelijk kosten nu af/houdt één en ander uit het eigen resultaat. Het afkeuren leidt niet alleen tot extra kosten voor gemeenten/burgers, maar dit is ook een zeer ongewenst effect uit oogpunt van milieu. Gevudo-gemeenten zijn hierover met HVC in gesprek.

Risico's

Hoewel de gemeente formeel garantierisico's loopt bij HVC, houden we op grond van de risicoparagraaf van Gevudo - waarin de risico's van HVC zijn beschouwd - de risicomonitor op groen.
De bevindingen van de klankbordgroep worden vermoedelijk in het Algemeen Bestuur van Gevudo en vervolgens in de aandeelhoudersvergadering van HVC komende december behandeld.