Beleidsinformatie verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
Dhr. M.D. Burggraaf, (plv., voordracht regulier) lid Algemeen Bestuur
(voordracht) Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland.

Openbaar of gemeentelijk belang

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Relevante beleidsinformatie

  • Omgevingswet: de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld tot 2021. De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet zijn echter met het voorgenomen tempo vervolgd aangezien de stelselwijziging omvangrijk is en het totale takenpakket van OZHZ raakt. De grootste verandering als gevolg van de nieuwe wet betreft overigens niet de inhoud maar de gewenste "cultuuromslag" in gedrag en houding. Om deze ' cultuuromslag' te bewerkstellingen werkt OZHZ intensief samen in de regio.
  • De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is, na jaren van onduidelijkheid, op 14 mei 2019 in de Eerste Kamer aangenomen. De wet zal op 1 januari 2021 in werking treden, tegelijkertijd met de Omgevingswet. De aanvrager van een omgevingsvergunning wordt primair verantwoordelijk om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Bij de inwerkingtreding van de wet zal gevolgklasse 1 (woningen, kleine industriegebouwen en fietsbruggen) niet meer door het bevoegd gezag getoetst worden aan het Bouwbesluit. OZHZ zal de komende periode gebruiken om de effecten in beeld te brengen.
  • Verbod op asbestdaken: er komt voorlopig geen verbod op asbestdaken. De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel van het kabinet verworpen, waarin een asbestdakenverbod per 2024 werd voorgesteld.

Risico's

  • De aantrekkende economie en daardoor aantrekkende activiteiten (zowel bouwen, milieu, bodem als evenementen) met als gevolg stijgende kosten voor vergunningverlening, handhaving en toezicht.
  • Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet Kwaliteitsborging Bouw). OZHZ voert in 2019 voor 2 gemeenten en de provincie Zuid-Holland taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen aan de markt.