Beleidsinformatie verbonden partijen

Stedin Holding N.V.

Stedin Holding N.V.

Stedin Holding N.V.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.stedingroep.nl/

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) en gevolmachtigd aandeelhouder en lid van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

Deelnemers

De aandelen van Stedin waren in 2018 in handen van 53 gemeenten. In 2019 zijn dat door samenvoeging 44 gemeenten geworden.

Openbaar of gemeentelijk belang

Stedin Holding beheert de aandelen van Stedin Beheer en van de Delta Netwerkgroep (DNWG), welke Enduris als netbeheerder heeft en draagt zorg voor de concernfinanciering. Stedin en Enduris verzorgen samen met hoogspanningsbeheerder Tennet het transport van elektriciteit en gas in Zuid-Holland, Zeeland en voor een klein deel in Friesland. De reden van participatie heeft een historische achtergrond: oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf dat later samenging met andere bedrijven. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer is het overheidsbelang in energienetwerken bevestigd. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk verricht door dochterondernemingen Joulz en Delta Infra.
Met betrekking tot de gemeente, draagt deelname in de partij door middel van het dividend dat we ontvangen bij aan de sluitendheid van de stadsbegroting. Ons aandeel geeft (beperkte) invloed op majeure investeringsbeslissingen van de onderneming Stedin.

Relevante beleidsinformatie

  • Stedin Groep ziet in hoog tempo veranderingen op de samenleving afkomen in de manier waarop energie wordt opgewekt, gedistribueerd en gebruikt. Zo neemt de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie door wind en zon steeds meer toe. Ook zal het aantal klanten dat van het aardgasnet losgekoppeld moet worden de komende jaren toenemen. Ook digitalisering van het energienet is noodzakelijk. Op al deze veranderingen moet de energie-infrastructuur worden aangepast. Binnen de Raad van Bestuur is eind 2017 speciaal hiervoor een extra bestuurder aangesteld. De gevolgen van transitie (waaronder financieel, organisatorisch) zijn momenteel nog niet goed in te schatten.
  • Stedin keerde over 2018 bijna 9 ton lager dividend uit dan was geraamd. Zie hieronder (risico's).

Risico's

  • Stedin heeft onder meer te maken met sterke regulering, die weliswaar resulteert in lage transporttarieven, maar waarbij de toezichthouder nog onvoldoende rekening houdt met de lange termijn, waaronder hoge transitiekosten. Het is niet duidelijk hoeveel het Rijk gaat bijdragen in de kosten van transitie. Dit kan van invloed zijn op de bedrijfsresultaten en dus op het dividend. Ook is Stedin voornemens om in verband met de lage rentestand versneld de eerder opgebouwde overwinst op meetactiviteiten via het tarief terug te betalen aan gebruikers via het vastrecht. In 2018 is daarvan al een deel betaald. Voor de korte termijn is er nog geen reden voor grote zorg over onze dividendraming, maar in elk geval is een stijging daarvan in de toekomst niet realistisch. De gevolgen voor de langere termijn worden nog onderzocht, waarbij in 2019 externe advisering door de aandeelhouderscommissie is ingeschakeld. De adviezen worden na de zomervakantie verwacht.
  • Personeelsverloop bij de uitvoerende taken, als gevolg van vergrijzing en een relatief geringe nieuwe instroom vanuit beroepsopleidingen zijn punt van aandacht. De hoeveelheid werk neemt juist toe, waardoor wachttijden en klachten daarover kunnen ontstaan. Stedin zoekt daarom samenwerkingsoplossingen met Evides en aannemers, vooralsnog via pilotprojecten. De mogelijkheden van aandeelhouders zelf om hierin verbetering te realiseren zijn zeer beperkt/afwezig.
  • Wij hebben Stedin verzocht om inzichtelijk te maken wat zij gaat doen aan de achterstand bij zogenaamde brosse gasleidingen. Dit naar aanleiding van een ongeval in Den Haag en het rapport daarover van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).