Beleidsinformatie verbonden partijen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

Onderdelen

 • Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid
 • Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC)
 • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

Website

www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Openbaar of gemeentelijk belang

 • Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.
 • Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de regio).
 • Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico’s).
 • Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt).

Relevante beleidsinformatie

De VRZHZ verwacht, naast het invulling geven aan de dagelijkse operationele taken, onder meer de volgende ontwikkelingen te ontplooien:

 • het verhogen van de zelfredzaamheid.
 • de omslag in denken (risicogericht) als gevolg van de veranderende omgeving.
 • de transitie naar een informatie-gestuurde organisatie.
 • het optuigen van accountmanagement.
 • de uitrol van het nieuwe dekkingsplan.
 • de implementatie van risicocommunicatie.
 • de herijking van het risicoprofiel voor de regio.
 • lobby voor tijdelijke compensatie en structurele verhoging van de BDUR-uitkering van het Rijk.
 • de uitvoering van een strategische heroriëntatie in verband met gemeentelijke herindelingen in Zuid-Holland Zuid en nieuwe ontwikkelingen die op gemeenten en op de veiligheidsregio afkomen.

Risico's

 • Uittreding Vijfheerenlanden: per 1 januari 2019 zijn de gemeenten Leerdam en Zederik met de gemeente Vianen gefuseerd tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente wordt door een wijziging van de provinciegrens onderdeel van de provincie Utrecht en daarom bij wet onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. VRZHZ ontvangt een uittreedsom van € 4,8 miljoen vanwege deze ontvlechting. Met de uittreedsom kunnen minimaal de komende drie jaar de frictiekosten van € 1,5 miljoen per jaar gedekt worden. De VRZHZ beoogd een aanpak te doorlopen om binnen 5 jaar toe te groeien naar een structureel lager kostenniveau. Het niet realiseren van deze taakstelling maakt dat de toekomstige deelnemersbijdrage aan de VRZHZ hoger kan uitvallen.
 • Door de Veiligheidsregio ZHZ worden de kosten van functioneel leeftijdsontslag (FLO) afgerekend met Dordrecht, omdat deze gerelateerd zijn aan beroeps brandweer. Vanwege nieuwe cao afspraken en overgangsrecht op oude FLO-afspraken, kunnen deze kosten toekomstig hoger uitvallen.