Beleidsinformatie verbonden partijen

Eneco Groep N.V.

Eneco Groep N.V.

Eneco Groep N.V.

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.eneco.nl/over-ons/wie-we-zijn/bestuur/

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid van de Aandeelhouderscommissie (AHC) en gevolmachtigd lid van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA)

Deelnemers

De aandelen van Eneco waren in 2018 in handen van 53 gemeenten. In 2019 zijn dat door samenvoeging 44 gemeenten geworden.

Openbaar of gemeentelijk belang

Het college heeft in 2017 geconcludeerd dat er geen zwaarwegend publiek belang meer is bij het aandeelhouderschap in deze onderneming. Zij heeft daarom besloten om het aandelenbezit af te bouwen. De raad heeft geen wensen en bedenkingen geuit tegen dit voornemen, dat waarschijnlijk niet vóór 2020 geëffectueerd wordt.

Relevante beleidsinformatie

  • De commissie van verkopende aandeelhouders heeft eind 2018 na onderzoek geconcludeerd dat veilingverkoop van aandelen de voorkeur heeft boven beursgang. Dit proces is in 2019 in gang gezet.
  • De zgn. non binding offer fase is in het eindstadium. Er is voldoende comfort dat de biedende partijen zullen voldoen aan de verkoopcriteria.
  • Over 2018 keerde Eneco ruim € 1,2 miljoen hoger dividend uit dan was geraamd; waarbij zij opgemerkt dat deze raming laag was gehouden vanwege de onzekerheden over het moment van verkoop.

Risico's

Mede gezien het besluit tot verkoop van aandelen en gezien het feit dat dit proces in 2019 is gestart zijn er op langere termijn geen risico's voor de gemeente vanuit aandeelhoudersperspectief; ervan uitgaande dat de aandelen ook in 2019/2020 daadwerkelijk verkocht zullen worden.